رضا جنتی جمعه 31 اردیبهشت 1389 12:09 ب.ظ نظرات ()

If you wish to be respected, then be ever respectful.

اگر آرزو دارید که محترم شمرده شوید؛ پس همیشه مودب باشید.If you wish to be understood, then sincerely understand others.

اگر آرزو دارید که درک شوید؛ پس صادقانه دیگران را درک کنید.

 


If you wish to be appreciated, then be ever grateful.

اگر آرزو دارید از شما قدردانی شود؛ پس همیشه ممنون و سپاسگزار باشید.If you wish to be loved, then give love in each moment.

اگر آرزو دارید محبوب باشید؛ پس در هر لحظه عشق بورزید.If you wish to be wealthy, then act to create real value.

اگر آرزو دارید توانگر و ثروتمند باشید؛ پس طوری عمل کنید که ارزش های حقیقی را ایجاد کنید.If you wish to learn, then take time to teach.

اگر آرزو دارید که بیاموزید؛ پس زمانی را برای آموزش دادن در نظر بگیرید.If you wish to climb higher, then life others up.

اگر آرزو دارید به درجات بالاتر برسید؛  پس به بالا بردن زندگی دیگران کمک کن.If you wish to be wise, then share what you know.

اگر آرزو دارید عاقل و دانا باشید؛ پس آنچه را که می دانید با دیگران تقسیم کنید.
Whatever you wish, life will surely give it.

هرآنچه را که آرزو دارید؛ هستی مطمئنا آنرا به شما خواهد داد.What you must do, though, is to truly live it.

آنچه را که باید انجام دهید؛ بهرحال،  تمام چیزی است که باید زندگی کرد.

 
There is so much to live for and so much to see.

مسائل زیادی وجود دارد که برای آنها زندگی می کنیم و آنها را می بینیم.

 You will have whatever you are willing to be.

شما به هرآنچه که می خواهید، می رسید.